ویدیوها
22,مرداد 8
24,اردیبهشت 53
24,اردیبهشت 73
15,اردیبهشت 63
14,اردیبهشت 65
14,اردیبهشت 61

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم (مبحث بردار و مختصات) قسمت سوم

10,اردیبهشت 67

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم(مبحث بردار و مختصات) قسمت دوم

10,اردیبهشت 63

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم (مبحث بردار و مختصات) قسمت اول

10,اردیبهشت 64

آموزش علوم تجربی پایه هشتم (مبحث آینه و انواع آن)

10,اردیبهشت 59

آموزش مجازی ادبیات فارسی پایه هشتم(مبحث کنایه)

10,اردیبهشت 69

آموزش  مجازی ادبیات فارسی مبحث جناس

10,اردیبهشت 57