ویدیوها
22,مرداد 136
24,اردیبهشت 152
24,اردیبهشت 220
15,اردیبهشت 180
14,اردیبهشت 181
14,اردیبهشت 170

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم (مبحث بردار و مختصات) قسمت سوم

10,اردیبهشت 171

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم(مبحث بردار و مختصات) قسمت دوم

10,اردیبهشت 167

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم (مبحث بردار و مختصات) قسمت اول

10,اردیبهشت 165

آموزش علوم تجربی پایه هشتم (مبحث آینه و انواع آن)

10,اردیبهشت 177

آموزش مجازی ادبیات فارسی پایه هشتم(مبحث کنایه)

10,اردیبهشت 189

آموزش  مجازی ادبیات فارسی مبحث جناس

10,اردیبهشت 174