ویدیوها
22,مرداد 63
24,اردیبهشت 88
24,اردیبهشت 131
15,اردیبهشت 103
14,اردیبهشت 108
14,اردیبهشت 102

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم (مبحث بردار و مختصات) قسمت سوم

10,اردیبهشت 109

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم(مبحث بردار و مختصات) قسمت دوم

10,اردیبهشت 99

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم (مبحث بردار و مختصات) قسمت اول

10,اردیبهشت 101

آموزش علوم تجربی پایه هشتم (مبحث آینه و انواع آن)

10,اردیبهشت 108

آموزش مجازی ادبیات فارسی پایه هشتم(مبحث کنایه)

10,اردیبهشت 118

آموزش  مجازی ادبیات فارسی مبحث جناس

10,اردیبهشت 100