دسته: پایه دهم
لوگوی مدرسه سراج

اخبار پایه

امروز بچه ها با کمک هم دیگه پرچم امریکا و اسرائیل رودرست کردن و اون رو جلوی در چسبوندن تا همه از روش رد بشن  و امریکاو اسرائیل رو له کنن

۶,اسفند 239
لوگوی مدرسه سراج

بلاگ دانش آموزان