دسته: ویدیو
لوگوی مدرسه سراج

اخبار پایه

14,اردیبهشت 253
14,اردیبهشت 226

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم (مبحث بردار و مختصات) قسمت سوم

10,اردیبهشت 230

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم(مبحث بردار و مختصات) قسمت دوم

10,اردیبهشت 230

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم (مبحث بردار و مختصات) قسمت اول

10,اردیبهشت 223

آموزش علوم تجربی پایه هشتم (مبحث آینه و انواع آن)

10,اردیبهشت 278

آموزش مجازی ادبیات فارسی پایه هشتم(مبحث کنایه)

10,اردیبهشت 270

آموزش  مجازی ادبیات فارسی مبحث جناس

10,اردیبهشت 243

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین حرکتی)

10,اردیبهشت 238

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و استقامتی)

10,اردیبهشت 603

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و حرکتی)

10,اردیبهشت 309

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین حرکتی و تمرکزی)

10,اردیبهشت 269
لوگوی مدرسه سراج

بلاگ دانش آموزان