دسته: ویدیو
لوگوی مدرسه سراج

اخبار پایه

آموزش الفبا حرف (ض)  – داستان تصویری

9,اردیبهشت 1860
8,اردیبهشت 640
6,اردیبهشت 737
3,اردیبهشت 550
2,اردیبهشت 552
1,اردیبهشت 743
31,فروردین 1434
30,فروردین 2089
30,فروردین 1267

غلظت ها :     مولکول های قطبی و ناقطبی :  

30,فروردین 1403
27,فروردین 1592

چگالی جلسه اول:       فشار جلسه اول :  

20,فروردین 1426
لوگوی مدرسه سراج

بلاگ دانش آموزان