اولیای گرامی ثبت نام دانش آموز شما در زمان دیگری از سوی مدرسه اعلام خواهد شد.