برچسب: آمادگی_جسمانی

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین حرکتی)

10,اردیبهشت 93

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و استقامتی)

10,اردیبهشت 76

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین حرکتی و تمرکزی)

10,اردیبهشت 87

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و حرکتی)

10,اردیبهشت 72

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین حرکتی و تمرکز)  

9,اردیبهشت 74