برچسب: #آموزش_مجازی

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم (مبحث بردار و مختصات) قسمت سوم

10,اردیبهشت 551

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم(مبحث بردار و مختصات) قسمت دوم

10,اردیبهشت 520

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم (مبحث بردار و مختصات) قسمت اول

10,اردیبهشت 551

آموزش مجازی ادبیات فارسی پایه هشتم(مبحث کنایه)

10,اردیبهشت 1252

آموزش  مجازی ادبیات فارسی مبحث جناس

10,اردیبهشت 864