برچسب: #اردو_گلخانه_شهید_فکوری

امروز اردو داشتیم، اردوی علمی، بازدید علمی از یه گلخانه زیبا