برچسب: جشن ورودی

امروز سرنوشتی از جنس شور و شوق در مدرسه سراج رقم خورد. مهر آهنگ قشنگی از محبت را در سراج می نوازد.

16,اکتبر 3108