برچسب: جلسه

جلسه عمومی اولیای پایه های دوم و سوم وچهارم وپنجم

جلسه دانش افزایی تحت عنوان «تربیت نوجوان در عصر فضای مجازی» و آشنایی با رویکردهای مجتمع آموزشی سراج