برچسب: حباب سازی

کلاس امروز ، ساخت حباب و آزمایش مواد و اثر اون ها روی حباب بود.