برچسب: خانواده

دورهمی خانوادگی سومی‌های سراجی
با کلی فعالیت مشترک جذاب خانوادگی

26,فوریه 513

کاردستی خانواده در راستای آموزش نگاره 1  و با هدف آشنایی با مفهوم خانواده، آشنایی با اعضای خانواده و شرح وظایف هر یک از اعضای خانواده انجام شد.

2,اکتبر 5201