برچسب: دانشگاه آزاد

دکتر بطحایی معاون محترم آموزش دانشگاه آزاد اسلامی، امروز از مجتمع سراج بازدید نمودند.

12,ژانویه 1941

دوشنبه مورخ 30 مهر ماه 97 دکتر منظری توکلی رئیس سازمان سما و هیاتی از معاونین سازمان از مجتمع آموزشی سراج بازدید کردند.

24,اکتبر 1471