برچسب: دو دو تا

دانش آموزان کلاس هشتم روز جمعه 29 بهمن با تکیه بر علم و تجربه پدرانشان ضمن طراحی یک نیمکت به ساخت آن پرداختند.

18,فوریه 4549