برچسب: رویکر آموزشی و تربیتی

مجتمع فرهنگی آموزشی سراج در راستای اهداف تربیتی خود مبنی بر شناخت و انس گرفتن دانش‌آموزان با محیط مسجد، نمازهای جماعت روزانه و برخی مراسم‌ها را در مسجد برگزار می نماید.

آشنایی با رویکرد مجتمع آموزشی سراج

17,بهمن 11685