برچسب: زراعت

دیروز دانش آموزان در قالب گروه های دو نفره زمین های زراعی خود را آماده کرده، بذر ریحان و شاهی کاشتند