برچسب: ساعت خورشید

ساخت ساعت خورشیدی توسط دانش آموزان پایه دوم

۱۵,بهمن 213