برچسب: مدار الکتریکی

دانش آموزان در این زنگ مدار های موازی و متوالی را در گروه های خود ساختند

23,آبان 15445