برچسب: #مدرسه_سراج

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم (مبحث بردار و مختصات) قسمت سوم

10,اردیبهشت 551

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم(مبحث بردار و مختصات) قسمت دوم

10,اردیبهشت 520

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم (مبحث بردار و مختصات) قسمت اول

10,اردیبهشت 551

آموزش علوم تجربی پایه هشتم (مبحث آینه و انواع آن)

10,اردیبهشت 817

آموزش مجازی ادبیات فارسی پایه هشتم(مبحث کنایه)

10,اردیبهشت 1252

آموزش  مجازی ادبیات فارسی مبحث جناس

10,اردیبهشت 864

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین حرکتی)

10,اردیبهشت 508

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و استقامتی)

10,اردیبهشت 1098

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و حرکتی)

10,اردیبهشت 708

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین حرکتی و تمرکزی)

10,اردیبهشت 795

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و حرکتی)

10,اردیبهشت 771

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و کششی) کلاس پنجم

9,اردیبهشت 1156