برچسب: #مدرسه_سراج

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم (مبحث بردار و مختصات) قسمت سوم

10,اردیبهشت 730

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم(مبحث بردار و مختصات) قسمت دوم

10,اردیبهشت 730

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم (مبحث بردار و مختصات) قسمت اول

10,اردیبهشت 757

آموزش علوم تجربی پایه هشتم (مبحث آینه و انواع آن)

10,اردیبهشت 1113

آموزش مجازی ادبیات فارسی پایه هشتم(مبحث کنایه)

10,اردیبهشت 1736

آموزش  مجازی ادبیات فارسی مبحث جناس

10,اردیبهشت 1142

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین حرکتی)

10,اردیبهشت 675

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و استقامتی)

10,اردیبهشت 1613

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و حرکتی)

10,اردیبهشت 990

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین حرکتی و تمرکزی)

10,اردیبهشت 1016

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و حرکتی)

10,اردیبهشت 983

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و کششی) کلاس پنجم

9,اردیبهشت 1415