برچسب: #مدرسه_سراج

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم (مبحث بردار و مختصات) قسمت سوم

10,اردیبهشت 97

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم(مبحث بردار و مختصات) قسمت دوم

10,اردیبهشت 92

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم (مبحث بردار و مختصات) قسمت اول

10,اردیبهشت 91

آموزش علوم تجربی پایه هشتم (مبحث آینه و انواع آن)

10,اردیبهشت 91

آموزش مجازی ادبیات فارسی پایه هشتم(مبحث کنایه)

10,اردیبهشت 104

آموزش  مجازی ادبیات فارسی مبحث جناس

10,اردیبهشت 85

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین حرکتی)

10,اردیبهشت 95

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و استقامتی)

10,اردیبهشت 78

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و حرکتی)

10,اردیبهشت 76

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین حرکتی و تمرکزی)

10,اردیبهشت 88

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و حرکتی)

10,اردیبهشت 72

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و کششی) کلاس پنجم

9,اردیبهشت 87