برچسب: #مدرسه_سراج

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم (مبحث بردار و مختصات) قسمت سوم

10,اردیبهشت 631

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم(مبحث بردار و مختصات) قسمت دوم

10,اردیبهشت 608

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم (مبحث بردار و مختصات) قسمت اول

10,اردیبهشت 659

آموزش علوم تجربی پایه هشتم (مبحث آینه و انواع آن)

10,اردیبهشت 966

آموزش مجازی ادبیات فارسی پایه هشتم(مبحث کنایه)

10,اردیبهشت 1541

آموزش  مجازی ادبیات فارسی مبحث جناس

10,اردیبهشت 1020

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین حرکتی)

10,اردیبهشت 581

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و استقامتی)

10,اردیبهشت 1324

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و حرکتی)

10,اردیبهشت 851

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین حرکتی و تمرکزی)

10,اردیبهشت 894

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و حرکتی)

10,اردیبهشت 880

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و کششی) کلاس پنجم

9,اردیبهشت 1277