برچسب: #مدرسه_سراج

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم (مبحث بردار و مختصات) قسمت سوم

10,اردیبهشت 286

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم(مبحث بردار و مختصات) قسمت دوم

10,اردیبهشت 287

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم (مبحث بردار و مختصات) قسمت اول

10,اردیبهشت 275

آموزش علوم تجربی پایه هشتم (مبحث آینه و انواع آن)

10,اردیبهشت 342

آموزش مجازی ادبیات فارسی پایه هشتم(مبحث کنایه)

10,اردیبهشت 340

آموزش  مجازی ادبیات فارسی مبحث جناس

10,اردیبهشت 307

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین حرکتی)

10,اردیبهشت 287

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و استقامتی)

10,اردیبهشت 721

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و حرکتی)

10,اردیبهشت 413

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین حرکتی و تمرکزی)

10,اردیبهشت 343

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و حرکتی)

10,اردیبهشت 308

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و کششی) کلاس پنجم

9,اردیبهشت 304