برچسب: #مدرسه_سراج

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم (مبحث بردار و مختصات) قسمت سوم

10,اردیبهشت 230

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم(مبحث بردار و مختصات) قسمت دوم

10,اردیبهشت 230

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم (مبحث بردار و مختصات) قسمت اول

10,اردیبهشت 223

آموزش علوم تجربی پایه هشتم (مبحث آینه و انواع آن)

10,اردیبهشت 276

آموزش مجازی ادبیات فارسی پایه هشتم(مبحث کنایه)

10,اردیبهشت 269

آموزش  مجازی ادبیات فارسی مبحث جناس

10,اردیبهشت 243

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین حرکتی)

10,اردیبهشت 238

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و استقامتی)

10,اردیبهشت 601

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و حرکتی)

10,اردیبهشت 307

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین حرکتی و تمرکزی)

10,اردیبهشت 269

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و حرکتی)

10,اردیبهشت 252

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و کششی) کلاس پنجم

9,اردیبهشت 225