برچسب: #مدرسه_سراج

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم (مبحث بردار و مختصات) قسمت سوم

10,اردیبهشت 170

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم(مبحث بردار و مختصات) قسمت دوم

10,اردیبهشت 164

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم (مبحث بردار و مختصات) قسمت اول

10,اردیبهشت 163

آموزش علوم تجربی پایه هشتم (مبحث آینه و انواع آن)

10,اردیبهشت 173

آموزش مجازی ادبیات فارسی پایه هشتم(مبحث کنایه)

10,اردیبهشت 186

آموزش  مجازی ادبیات فارسی مبحث جناس

10,اردیبهشت 172

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین حرکتی)

10,اردیبهشت 157

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و استقامتی)

10,اردیبهشت 165

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و حرکتی)

10,اردیبهشت 162

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین حرکتی و تمرکزی)

10,اردیبهشت 160

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و حرکتی)

10,اردیبهشت 147

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و کششی) کلاس پنجم

9,اردیبهشت 147