برچسب: مدیریت رسانه

امروز شنبه ، آقای پروفسور علی اکبر فرهنگی پدر علم مدیریت رسانه از مجتمع سراج بازدید به عمل آوردند.

6,فوریه 3075