برچسب: معرفی فعالیت

معرفی فعالیت های پایه سوم- پَشَک رو

دکتر کامپیوتر

معرفی فعالیت های پایه پنجم

گرا دهی: تخمین اندازه میتونه به بچه ها این آمادگی رو بده تا بهتر مباحث اندازه گیری کتاب ریاضی رو بفهمن
به خصوص اگه با یه رقابت جذاب همراه باشه

19,شهریور 1404

معرفی تعدادی از فعالیت های تابستانی پایه چهارم- شهریور ۹۷

19,شهریور 2281

رقابت املا با حرارت بالا

19,شهریور 1529