برچسب: معرفی فعالیت

معرفی فعالیت های پایه سوم- پَشَک رو

دکتر کامپیوتر

معرفی فعالیت های پایه پنجم

گرا دهی: تخمین اندازه میتونه به بچه ها این آمادگی رو بده تا بهتر مباحث اندازه گیری کتاب ریاضی رو بفهمن
به خصوص اگه با یه رقابت جذاب همراه باشه

10,سپتامبر 433

معرفی تعدادی از فعالیت های تابستانی پایه چهارم- شهریور ۹۷

رقابت املا با حرارت بالا