برچسب: نور ایمان

دیدار جمعی از همکاران محترم مدرسه دخترانه نور ایمان از مجتمع فرهنگی آموزشی سراج در روز سه شنبه مورخ 95/11/19 با هدف بهبود بخشیدن به اهداف تربیتی و دینی انجام شد.

11,فوریه 3459