برچسب: پاییز

کلاژ درخت پاییزی به وسیله سه رنگ اصلی، کار با نمک رنگی، نقاشی آزاد