برچسب: پدر

روز پدر با یادآوری خاطرات کودکی….

29,فروردین 413

مردومردونه نشان از اتحاد و همکاری بین پسرها و پدرها

مردومردونه نشان از اتحاد و همکاری بین پسرها و پدرها

یک روز خوب با پدرها در کوه

مردومردونه نشان از اتحاد و همکاری بین پسرها و پدرها

مردومردونه نشان از اتحاد و همکاری بین پسرها و پدرها

مردومردونه نشان از اتحاد و همکاری بین پسرها و پدرها

جشن مرد و مردونه پایه های دوم و سوم برگزار شد!

این هفته مرد و مردونه نوبت شماست.
جمعه ۸ بهمن منتظرتون هستیم!

در این مراسم پسرها با تکیه بر کوهی به نام پدر با یکدیگر رقابت کردند تا به نهار خوشمزه دست یابند!