برچسب: پرده خوانی

امروز به یاد قدیما برای دانش آموزان پرده خوانی اجرا کردیم.