برچسب: کار گروهی

کار گروهی، اهل عمل بودن، تقسیم کار و ناامید نشدن مهمترین فاکتور هایی بود که در این مسابقه میشد بررسی کرد.

7,فوریه 3559