ویدیوها
22,مرداد 46
24,اردیبهشت 78
24,اردیبهشت 115
15,اردیبهشت 90
14,اردیبهشت 93
14,اردیبهشت 88

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم (مبحث بردار و مختصات) قسمت سوم

10,اردیبهشت 96

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم(مبحث بردار و مختصات) قسمت دوم

10,اردیبهشت 90

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم (مبحث بردار و مختصات) قسمت اول

10,اردیبهشت 89

آموزش علوم تجربی پایه هشتم (مبحث آینه و انواع آن)

10,اردیبهشت 90

آموزش مجازی ادبیات فارسی پایه هشتم(مبحث کنایه)

10,اردیبهشت 103

آموزش  مجازی ادبیات فارسی مبحث جناس

10,اردیبهشت 83