ویدیوها
22,مرداد 130
24,اردیبهشت 146
24,اردیبهشت 213
15,اردیبهشت 173
14,اردیبهشت 175
14,اردیبهشت 166

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم (مبحث بردار و مختصات) قسمت سوم

10,اردیبهشت 169

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم(مبحث بردار و مختصات) قسمت دوم

10,اردیبهشت 161

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم (مبحث بردار و مختصات) قسمت اول

10,اردیبهشت 157

آموزش علوم تجربی پایه هشتم (مبحث آینه و انواع آن)

10,اردیبهشت 170

آموزش مجازی ادبیات فارسی پایه هشتم(مبحث کنایه)

10,اردیبهشت 184

آموزش  مجازی ادبیات فارسی مبحث جناس

10,اردیبهشت 168